Sommarerbjudande

Dieselbilen – från miljöhjälte till miljöbov på rekordtid

11 juli, 2017

Experternas dom: Dieselbilen en ulv i fårakläder

Dieselbilen är fortfarande den typ av bil som det säljs mest av i Sverige. Detta trots att vi bland annat har haft utsläppsskandalen med Volkswagen, förbud mot dieselbilar i Norge och städer som har som avsikt att totalförbjuda detta drivmedel. Dieselbilens resa från hjälte till skurk har varit minst sagt omtumlande och annorlunda. Hur ser framtiden ut för detta drivmedel?

 

Dieselbilen förbjuds

Dieseln har förbjudits i Oslo och Stuttgart på grund av för för luftföroreningar som dieseln anses ligga bakom.

 

 

Uppgången och fallet

Dieselbilen har genomgått en resa från miljöhjälte till miljöbov under 2000-talet. Med lägre bränsleförbrukning och effektiva partikelfilter klassades dieselbilen som miljöbil i slutet av 00-talet.

I kombination med de skattelättnader denna klassificering innebar blev dieselbilen snabbt populär. På senare tid har det dock framkommit att dieselbilens utsläpp är betydligt smutsigare än vad laboratorietester tidigare visat. Detta uppdagades inte minst i samband med Volkswagen-skandalen. I denna skandal framkom att tillverkaren manipulerat bilens programvara till att visa bättre resultat i laboratoriemiljö jämfört med under vanlig körning.

 

Dieseln skapar allvarliga luftföroreningar

När diesel förbränns i en bilmotor bildas giftiga kväveoxider. Partiklar som inte bara är skadliga för människan utan även bidrar till både övergödning och försurning av naturen. Dessa utsläpp är framförallt ett stort problem i städer där dieselbilarna orsakar en kraftigt försämrad luftkvalitet. Hälsoskadorna för människan är allvarliga och innefattar främst försämring av luftvägssjukdomar samt uppkomst av hjärt- och kärlsjukdomar. En undersökning från 2015 av IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå Universitet visade på att så många som 5 000 personer årligen dör i Sverige som följd av förorenad luft.

 

Totalförbud i många städer

Dieselbilens popularitet har bidragit till ett ökat utsläpp av kväveoxid från personbilar enligt Naturvårdverkets statistik. Det är även tydligt att dieselbilens utsläpp innehåller betydligt högre nivåer av kväveoxid än bensindrivna fordon. Med de nya fakta om utsläppsnivåerna till hands, får vi hoppas på att se en vändande trend för dieselbilen.

 

Kravbild på våra storstäder sätter press 

Kanske har vi redan börjat se början av denna vändning i och med de regleringar av dieseltrafik som setts i några av världens huvudstäder. I slutet av 2016 skrev borgmästarna för Paris, Mexico City, Aten och Madrid under ett avtal om ett totalförbud mot dieselbilar i städernas trafik. Även i Oslo har man i början av året infört ett tillfälligt förbud mot dieselbilar på stadens gator med anledning av för höga halter av luftföroreningar. Förbudet hävdes efter ett halvt dygn när halterna förbättrades.

 

50% biobränsle i fossildieseln snart ett krav

Med tanke på dieselns sinande pålitlighet i miljöaspekten så har åtgärder varit tvungna att vidtas. Ambitionen från regeringen är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdssamhälle och då måste våra fordon vara drivna av annat än bensin, diesel eller övrigt fossilbränsle. Från juli 2018 vill man bland annat att alla som säljer drivmedel ska blanda ut bensinen och dieseln med fossilfria alternativ. Man kallar detta för ”reduktionsplikt”. Förslaget bygger på att man under tolv år ställer krav att bensin- och dieseltankningar ska inneha minst 50 % biodrivmedel. Förslaget skulle minska utsläppen med 40 procent.

 

 

 

Utfasning av palmoljan en nödvändighet

När vi ändå är inne på ämnet diesel och detta bränsles ”vara eller icke vara” så bör vi  lyfta upp palmoljan/PFAD. Experter är extremt kritiska kring processen när denna olja framställs. Palmolja/PFAD används i dagens HVO-diesel som säljs på de flesta mackar där vi tankar. Cirkel K (se ovan film) och Preem är bra exempel på mackar som säljer dessa typer av biodisel. Biodiesel som innehåller PFAD är mer skonsam för vår luftmiljö men har rejäla miljöförluster vid framställning.

 

Krav gällande utspädning från Regeringen  

Om regeringens förslag om krav på utspädning med 50 % biodiesel träder i kraft är det viktigt man är noggrann med vilken typ av biobränsle som våra fordon tankas med. Palmoljan har sedan en tid tillbaka lyfts fram som ett omtvistat innehåll i våra bränslen med tanke på skövling av regnskog och de nackdelar som avskogning medför.

 

 

 

Indonesien och Malaysia granskas hårt  

Produktionen av palmoljan sker främst från av länder som till exempel Indonesien och Malaysia. Mot bakgrund av den stora förlust av djurliv och förstörelse av vår natur, är det en självklarhet att avveckla samarbeten med dessa länder och främst ställa krav att inte använda palmolja/PFAD i våra biobränslen.

 

EU-Parlamentet står bakom kravet

Med överlägsen majoritet röstade EU-parlamentet den 4 april 2017 ja till att helt och hållet fasa ut palmoljan som biobränsle fram till år 2020. Röstningen skickar väldigt tydliga signaler vilka krav vi måste ställa på bränsleindustrin för vad vi tankar våra fordon med. Enligt tidningen Svensk Natur som drivs av Naturskyddsföreningen, tror man inte EU-kommissionen kan försumma denna kraftiga majoritet som utfallet i röstningen hade. Lika viktigt är det nu att kommissionen återkommer med konkreta lagförslag för att helt ta bort PFAD/palmoljan som en del av biobränslen.

 

 

Palmolja utvinns från regnskogar i bland annat Indonesien och Malaysia.

I samband med den stora efterfrågan av PFAD i t.ex. biodiesel ökar även röjning av palmträden. Detta sker på regnskogens bekostnad och är ett livsfarligt och lågavlönat arbete för de som gör den första och grövsta arbetsinsatsen.
Den globala efterfrågan på palmolja har ökat explosionsartat under 2000-talet, och nya plantager röjs oupphörligt. Det mesta sker på regnskogens bekostnad. Grovjobbet på odlingarna är riskfyllt – och uselt betalt.

 

 

Framtiden är dieselfri

Det är tydligt att det pekar åt riktningen att diesel inte kommer att vara drivmedlet att räkna med framöver, framförallt står det tydligt att det är drivmedlet som inte borde vara att räkna med, med tanke på dess negativa påverkan. Är det el som är nästa generations drivmedel? Med nollutsläpp vid körning och med mer fokus på miljövänliga elkällor ser det onekligen så ut.

 

Läs mer om Volvos fräcka PR-trick och framtida satsning på eldrivna bilar här!